Cantico dei Cantici - Bibbia Italiana Riveduta (1927)

-A +A

選擇章節箴言選讀

箴言 20:16
誰為生人作保,就拿誰的衣服;誰為外人作保,誰就要承當。

詩歌分享